Zasady użytkowania serwisu

§1

– Postanowienia ogólne –

1. Właścicielem Portalu e-senior.pl (zwanego też „Platformą”) jest Alicja Rogala prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Future Inspirations, Alicja Rogala z siedzibą w Poznaniu (61-538), przy ul. Kościelnej 26/34 – zwana w dalszej części Usługodawcą.
2. Niniejszy dokument stanowi regulamin świadczenia usług w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określa m. in. rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną („Regulamin”).
3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez użytkowników indywidualnych (dalej jako „Użytkownicy”) z usług interaktywnych (dalej jako „Usługi”) świadczonych przez Usługodawcę za pomocą Platformy internetowej Usługodawcy (dalej jako "Platforma").
4. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
5. Świadczenie usług przez Usługodawcę polega na umożliwieniu zarejestrowanym Użytkownikom korzystania z Platformy pozwalającej na proste i bezpieczne korzystanie z zasobów Internetu przez osoby starsze oraz rozwój ich kompetencji cyfrowych dzięki innowacyjnemu systemowi filtrowania i prezentacji treści oraz e-learningowi metodą WebQuest”.
6. Świadczenie usług przez Usługodawcę polega na umożliwieniu Użytkownikom Platformy korzystania z zasobów Internetu, tj. wysyłaniu wiadomości e-mail, korzystanie z funkcji „chat”, czytanie artykułów/wiadomości, robieniu zakupów, przy jednoczesnym zapewnieniu, że wszystkie powyższe czynności odbywać się będą w obrębie Platformy, nie przekierowując Użytkownika do ogólnodostępnego Internetu, a tym samym zapewniając mu bezpieczeństwo.
7. Korzystanie z usług oferowanych na Platformie oznacza wyrażenie zgody na warunki sformułowane w niniejszym Regulaminie, oraz związanie nim każdorazowo w przypadku podjęcia korzystania z Platformy.
8. Dostęp do niniejszego Regulaminu możliwy jest w każdym czasie na stronie internetowej www.e-senior.pl
9. Usługodawca nie jest dostawcą usługi Internetu. W celu korzystania z usługi Użytkownik winien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z Platformy.
10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Platformy, jak również za zaprzestanie świadczenia Usług drogą elektroniczną wskutek zdarzeń będących skutkiem siły wyższej.
11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Platformy, w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Platformy.
12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zamieszczonych na stronach Platformy.
13. Usługodawca zastrzega sobie prawo umieszczania w dowolnej części Platformy treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na Platformie oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
14. Biuro obsługi klienta znajduje się przy ul. Cienistej 4, 60-587 Poznań.

§2

– Rejestracja i dostęp do treści Platformy –

1. Do korzystania z Platformy konieczna jest Rejestracja Użytkownika na Portalu.
2. W celu dokonania rejestracji Użytkownik powinien przejść do strony rejestracji i wypełnić formularz rejestracyjny, podając wymagane dane, dokonać akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności (oraz odpowiednich zgód dotyczących m. in. przetwarzania danych). Użytkownik prawidłowo zarejestrowany na Platformie określany jest mianem Użytkownika Platformy.
3. Podanie adresu e-mail oznacza zgodę na odbieranie korespondencji o charakterze informacyjno-edukacyjnym, zawierającej wiedzę dotyczącą tematyki Platformy oraz informacje na temat działania Platformy.
4. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji poprzez wysłanie na adres email info@e-senior.pl rezygnacji.
5. Użytkownik poprzez realizację procesu rejestracji zakończonej założeniem Konta oświadcza, że:
5.1 Zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu;
5.2 Zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Polityki Prywatności;
5.3 Oświadcza, że ukończył 18 lat oraz posiada zdolność do czynności prawnych, lub że nie ukończył 18 lat, ale korzysta z Platformy za zgodą swoich rodziców lub prawnych opiekunów.
5.4 Wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez Administratora wszelkich przekazanych podczas rejestracji danych osobowych, w celach realizacji przez Administratora usług dostępnych w ramach Portalu;
5.5 Oświadcza, iż podane przez niego dane są prawdziwe i aktualne. Za prawdziwość podanych danych odpowiada Użytkownik. Użytkownik powinien aktualizować dane zgromadzone w Portalu w miarę potrzeby.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu pełnego dostępu do usług oferowanych w ramach Portalu.
7. Administratorem danych osobowych Użytkowników Zarejestrowanych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Usługodawca.
8. Zarejestrowany Użytkownik zyskuje możliwość korzystania z Platformy. Do usług oferowanych w ramach portalu należą m.in. wysyłanie wiadomości e-mail, korzystanie z funkcji „chat”, czytanie artykułów/wiadomości, robienie zakupów.
9. Użytkownikowi przysługuje bezpłatny dostęp do wybranych funkcji Platformy.
10. Pełny dostęp do Platformy następuje po wykupieniu abonamentu.
11. Rodzaje abonamentów do wyboru to: Abonament Silver (20 zł na miesiąc), Abonament Gold (40 zł na trzy miesiące), Abonament Platinium (50 zł na pięć miesięcy).
12. Dokonanie płatności następuje za pośrednictwem operatora serwisu realizującego płatności elektroniczne, w tym poprzez przelew lub zapłatę kartą płatniczą.
13. Użytkownik, dokonując płatności, zostanie poinformowany bezpośrednio przed jej dokonaniem o wysokości, w jakiej płatność winna zostać dokonana, o możliwych sposobach jej przeprowadzenia oraz o danych operatora realizującego płatności.
14. Szczegółowy regulamin dokonywania płatności za pośrednictwem operatorów realizujących płatności elektroniczne dostępny jest na stronie internetowej danego operatora.
15. Dokonując płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej (przelew), Użytkownik w celu dokonania zapłaty powinien postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi przez operatora płatności elektronicznych.
16. Usługodawca w żaden sposób nie gromadzi i nie zapisuje danych identyfikacyjnych użytkownika związanych z realizowaniem płatności, w szczególności takich jak dane karty płatniczej, dane dostępowe do systemów transakcyjnych, ani w inny sposób nie wpływa na dokonywanie płatności przez Użytkownika.
17. Po prawidłowym dokonaniu płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych na adres elektroniczny wskazany przez Użytkownika przesyłana jest informacja o dokonaniu płatności, jeżeli Użytkownik podał dane do faktury VAT, także plik zawierający fakturę VAT w wersji elektronicznej.
18. Osoby korzystające z Platformy zobowiązane są działać zgodnie z prawem znajdującym do nich zastosowanie w państwie, z którego uzyskują dostęp do Platformy. W przypadku, gdy znajdujące zastosowanie regulacje zakazują lub nakładają ograniczenia w korzystaniu z Platformy, Użytkownicy zobowiązani są się im podporządkować.

§3

– Polityka prywatności –

1. Dokonując rejestracji na Platformie oraz wysyłając uwagi i podając dane kontaktowe, Użytkownik wyraża zgodę na dysponowanie przez Usługodawcę danymi go dotyczącymi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 2. Przetwarzanie informacji dotyczących Użytkowników, w tym mających charakter danych osobowych, następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Usługodawcę. Pliki te nie gromadzą danych osobowych, nie zmieniają konfiguracji komputera użytkownika, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, nie ingerują w integralność systemu informatycznego bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych o anonimowym charakterze. Żadne dane te nie będą łączone z danymi o charakterze osobistym dotyczącymi Użytkowników, ani też nie będą zestawiane z danymi mogącymi pozwolić na identyfikację Użytkowników. Dane te będą wykorzystywane przez Usługodawcę wyłącznie w celu polepszenia jakości usług świadczonych na Platformie oraz poprawy rzetelności prezentowanych narzędzi.
5. W celu uzyskania informacji odnośnie polityki prywatności, przetwarzania danych osobowych Użytkowników, zmiany lub uaktualnienia uprzednio przekazanych danych Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą używając adresu info@e-senior.pl

§4

– Prawa własności intelektualnej –

1. Usługodawca informuje, że Portal zawiera teksty chronione prawem autorskim, znaki towarowe, logo, grafikę oraz inne oryginalne materiały i pliki, a przyjęty w Portalu układ i dobór kolorów, stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i pokrewnych.
2. Użytkownicy Portalu są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Kopiowanie, reprodukowanie i modyfikowanie danych, informacji, materiałów i plików umieszczonych na Portalu bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
3. Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się na Platformie stanowią własność Usługodawcy lub zostały mu udostępnione na podstawie stosownej umowy i podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
4. Bez pisemnej zgody Usługodawcy żadne z materiałów znajdujących się w zasobach Platformy, a także pobrane z zasobów Platformy lub w inny sposób otrzymane, nie mogą być w jakikolwiek sposób wykorzystane, powielone, skopiowane, utrwalone.
5. Korzystanie z Platformy nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
6. Korzystanie przez Użytkownika z usługi bezpłatnej jest możliwe jedynie w celach informacyjnych i wyłącznie dla własnych potrzeb Użytkownika, w zakresie uregulowanym niniejszym Regulaminem. Użytkownik nie ma prawa korzystać z informacji zawartych na Platformie w celach komercyjnych, w szczególności poprzez ich udostępnianie odpłatnie czy nieodpłatnie osobom trzecim.
7. Wykupienie przez Użytkownika na zasadach określonych w Regulaminie usługi płatnej tożsame jest z udzieleniem Użytkownikowi przez Usługodawcę prawa do korzystania z Platformy lub jej określonej części w określonym czasie, wyłącznie dla własnych potrzeb Użytkownika, w zakresie uregulowanym niniejszym Regulaminem.

§5

– Reklamacje –

1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Platformy mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi.
2. W ten sam sposób reklamuje się usługi świadczone na Platformie, o ile nic innego nie postanowiono w regulaminach dotyczących świadczenia danej usługi, z którą reklamacja jest związana.
3. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: a.rogala@futureinspirations.pl lub listownie na adres: Future Inspirations, ul. Kościelna 26/34, 60-538 Poznań.
4. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Platformy w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 4 o nie więcej niż 10 dni - w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Administratora i niezawinionych przez Administratora (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
6. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Platformy, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Platformy.
7. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji na adres e-mail lub adres pocztowy podany przez Użytkownika w reklamacji.
8. Spory pomiędzy Usługodawcą a konsumentem dotyczące Usługi mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214).
9. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

§6

– Postanowienia końcowe oraz zmiany Regulaminu–

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Platformy.
2. W zakresie zagadnień nie ujętych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa.
3. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, z ważnych przyczyn. Zmiany będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu wraz z informacją o ich dokonaniu.
4. Powiadomienie o zmianach w Regulaminie może nastąpić w szczególności poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie głównej Portalu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych, bądź przy logowaniu Użytkownika Zarejestrowanego na jego Koncie, a także poprzez przesłanie informacji na adres poczty elektronicznej Użytkownika Zarejestrowanego. Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż dalsze korzystanie z Portalu po wejściu w życie zmienionego Regulaminu oznacza akceptację jego nowej treści.
5. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien zwrócić się do Administratora z żądaniem usunięcia konta oraz zaprzestać korzystania z Portalu, z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.

Copyright © 2018 e-senior.pl - All Rights Reserved.
Design & Development ADVOX